Opšti uslovi putovanja

Naosnovu clana 54 Zakona o turizmu ("Sl. glasnik RS" 36/2009 i 88/2010), direktor INTER LIPA TURS D.O.O iz Ćićevca, dana 25.01.2017. utvrđuje sledeće

                                                                                                                         OPŠTE USLOVE PUTOVANJA

Odredbe ovih Opštih uslova čine sastavni deo ugovora između putnika i organizatora i obavezujuće su za obe ugovorne strane, osim odredbi definisane posebnim pisanim ugovorom ili programom putovanja.

1. PREDUGOVORNO OBAVEŠTAVANJE:  

 Potpisivanjem standardnog ugovora-potvrde-prijave oputovanju (dalje: Ugovor) svojim potpisom u ime svih putnika iz ugovora(dalje: Putnik) potvrđuje da su mu uručeni ovi opšti uslovi putovanja(dalje: Opšti uslovi), unapred pripremljen i objavljen Program putovanja(dalje: Program), da je kao i svi putnici iz ugovora sa istima upoznat ida ih u celosti prihvata, kao i da je upoznat sa fakultativnim mogućnostima putnog osiguranja.  

 Odredbe ovih Opštih uslova čine sastavni deo Ugovora između Putnika i TA „INTER LIPA TURS“ kao organizatora putovanja (dalje: Organizator)i obavezujuće su za obe ugovorne strane, osim odredbi definisanih posebnim pisanim ugovorom ili Programom.  

Pre zaključivanja ugovora organizator može u svako doba izmeniti opis svojih usluga u programu. Putnik i organizator saglasno konstatuju da je pre zaključenja ugovora putnik o svim eventualnim promenama podataka iz programa u primerenom roku obavešten pre zaključenja ugovora.  

 U slučaju postojane razlike između prijave putnika i izmenjenog predloga organizatora, novi program se smatra novim predlogom i obavezuje organizatora narednih 48 časova. Ukoliko putnik ne obavesti organizatora u navedenom roku da ne prihvata novoučinjeni program – ponudu, ugovor se smatra raskinutim. Organizator putovanja je pre potpisivanja ugovora upoznao putnika sa nazivom i adresom lica sa kojim je zaključio ugovor o garanciji putovanja za slučaj insolventnosti 

 INFORMACIJE O PUTOVANJU: Usmene informacije na prodajnim mestima o sadržaju programa i kvalitetu usluga koje se razlikuju od onih koje su sadržane u pisanom programu putovanja, ili posebno pisanom ugovoru, ne obavezuju organizatora putovanja i ne mogu da budu osnov za isticanje prigovora ili reklamaciju putnika. Podaci o klimi, temperaturama,kursevima valuta i slično, navedeni u programima putovanja su okvirni, potiču iz različitih iako verodostojnih izvora i podložni su promenama, pa se smatraju okvirnim informacijama koje, takođe, ne mogu da budu predmet prigovora organizatoru putovanja.  


2. PRIJAVE, UPLATE I UGOVOR:
Putnik se za putovanje može prijaviti u svim ograncima, odnosno izdvojenim posebnim prostorima organizatora putovanja “INTER LIPA TURS“D.O.O-ĆIĆEVAC(dalje: organizator) i agencijama sa kojima ima zaključen Ugovor o posredovanju (dalje: posrednik). Kada posrednik u programu putovanja organizatora i ugovoru - potvrdi o putovanju ne naznači svojstvo posrednika odgovara za izvršenje programa putovanja kao organizator. Prijava postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem pisanog ugovora - potvrde o putovanju sa organizatorom, koja može biti i u elektronskoj formi shodno Zakonu o elektronskom potpisu (dalje: ugovor) i uplatom akontacije u visini od 50% od cene aranžmana. Ostatak ugovorene cene plaća se 15 dana pre početka putovanja,ako programom putovanja nije drugačije određeno. Ukoliko putnik, u roku neizvrši uplatu u celosti, smatra se da je putovanje otkazao u skladu sa tačkom10. ovih uslova.

3. OBAVEZA I PRAVA ORGANIZATORA su:
 Sa putnikom zaključi ugovor o putovanju i putniku stavi na raspolaganje pisani program putovanja (u daljem tesktu: program putovanja) i opšte uslove putovanja (dalje: opšti uslovi) i da ga informiše o ponudi mogućih vidova putnog osiguranja (u daljem tesktu: paket putnog osiguranja); Isplati srazmernu realnu razliku između ugovorene cene i cene putovanja snižene srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga (u daljem tekstu: sniženje cene)povodom blagovreme i osnovane pisane reklamacije - prigovora putnika u skladu sa zakonom i ovim opštim uslovima, osim ako su propusti u izvršenju programa putovanja nastali: krivicom putnika ili se pripisuju trećem licu koje nije bilo ugovorni neposredni pružalac usluga u realizaciji programa putovanja;delovanjem više sile ili nepredviđenih događaja na koje organizator nema uticaja i čije su posledice neizbežne uprkos primeni dužne pažnje ili nekim drugim događajima koje organizator nije mogao predvideti i prevladati; Saglasno dobrim poslovnim običajima u ovoj oblasti se stara o pravima i interesima putnika.

4. OBAVEZA I PRAVA PUTNIKA su:
 Da se detaljno upozna sa uručenim programom i opštim uslovima putovanja,da se informiše o fakultativnom zaključenju ugovora o osiguranju kojim sepokrivaju troškovi otkazivanja od strane putnika ili troškovi pomoći,uključujući repatrijaciju u svoju zemlju u slučaju nesreće ili bolesti i dazaključenjem ugovora (u svoje ime i u ime putnika za čije potrebe zaključujeugovor) potvrđuje da ih u celosti prihvata; Uplati ugovorenu cenu pod uslovima,rokovima i na način predviđen ugovorom, opštim uslovima i programom putovanja;Organizatoru blagovremeno dostavi tačne i kompletne podatke i dokumentapotrebna za organizovanje putovanja i garantuje da on, njegove isprave, prtljagi dr. ispunjavaju uslove određene propisima naše, tranzitne i odredišne zemlje(granični, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi ) i po sopstvenomizboru obezbedi odgovarajuće polise putnog osiguranja; Isplati štetu kojupričini neposrednim pružaocima usluga ili trećim licima kršenjem zakonskih idrugih propisa i ovih opštih uslova; Odredi drugo lice da umesto njega putuje(uz uslov da to lice ispunjava uslove predviđene za određjeno putovanje) ioganizatoru naknaditi stvarne troškove prouzrokovane zamenom putnika i dasolidarno snosi neplaćeni deo cene aranžmana odnosno programa putovanja;Opravdani prigovor bez odlaganja na licu mesta saopšti organizatoru ineposrednom pružaocu usluga; Pre zaključenja ugovora se informiše preko sajtaMinistarstva spoljnih poslova R. Srbije (www.mfa.gov.rs) ili na drugi način ozemljama tzv. visokog ili umerenog rizika; Da se najkasnije 24 sata ali neranije od 48 sati informišete kod našeg vodiča-predstavnika o tačnom vremenupovratka.

5. CENA I SADRŽAJ PROGRAMA PUTOVANJA:
Cene su iskazane u stranoj valuti a obračun uplata vrši se u zemlji u dinarimaprema prodajnom kursu poslovne banke organizatora na dan uplate, odnosno kursunavedenom u programu putovanja. Cene su formirane na osnovu poslovne politikeorganizatora i ne mogu biti predmet prigovora - reklamacije. Usluge izvršene uinostranstvu (van programa putovanja) plaćaju se na licu mesta ino partneruorganizatora putovanja.
Cena programa putovanja uključuje, kombinaciju najmanje dve ili više sledećihusluga prosečnog kvaliteta uobičajenog za datu destinaciju i to: prevoza,smeštaja, ishrane, pripreme i organizacije putovanja, za koje je ugovorenajedinstvena cena koju putnik plaća (dalje: standardene usluge). ako nešto drugonije programom putovanja predviđeno ili posebno ugovoreno. Cena aranžmana neuključuje, ako nešto drugo nije programom putovanja predviđeno ili posebnougovoreno, troškove: aerodromskih taksi, lokalnog turističkog vodiča,predstavnika organizatora, turističkog animatora, fakultativnih programa, korišćenjaležaljki i suncobrana, pribavljanja viza, ulaznica u objekte i namanifestacije, osiguranja putnika i prtljaga, usluga room service, korišćenjasobnog bara, klima uređaja, rekreativnih, lekarskih, telefonskih i dr. usluga,troškove smeštaja u jednokrevetnoj sobi, sobe sa posebnim karakteristikama(pogled, sprat, veličina, balkon itd), dodatni obroci i dr. (dalje: posebneusluge).
Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za decu kao i na ostalepogodnosti koje su posebno date u programu putovanja su determinisani odneposrednih pružaoca usluga i iste treba tumačiti restriktivno (npr. za decu dodve godine starosti, relevantan je kalendarski datum kada dete navršava dvegodine u odnosu na dan početka putovanja).
Sve vrste usluga koje nisu predviđene programom putovanja putnik mora posebnopisanim putem ugovoriti sa organizatorom. Posrednik nije ovlašćen da u imeorganizatora zaključuje ili prihvata posebne usluge koje nisu predviđeneprogramom putovanja.

Organizator ne može biti odgovoran putniku za fakultativne i naknadno izvršeneusluge koje izvrši i naplati ino-partner, odnosno neposredni pružalac usluga anisu bile previđene programom putovanja i pisanim putem ugovorene.
Organizator ne odgovara za opise usluga u katalozima ili na websajtovima neposrednihpružalaca usluga kao npr. hotela.
Datum početka i završetka aranžmana utvrđen programom putovanja ne podrazumevacelodnevni boravak putnika u smeštajnom objektu, odnosno destinaciji. Vreme–časpolaska ili dolaska putnika i ulaska putnika u smeštajni objekat uslovljen jeprocedurama na graničnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadležnihvlasti, tehničkim i vremenskim uslovima ili višom silom koje mogu da utiču navreme poletanja aviona i dr. na koje organizator ne može uticati, te zbog toganavedeni razlozi ne mogu biti osnov prigovora-reklamacije putnika. Prvi iposlednji dan iz programa putovanja su predvidjeni za putovanje (a kada je upitanju drugi vid prevoza putovanje može trajati i više dana) i nepodrazumevaju boravak u hotelu ili mestu opredeljenja- već samo označavaju danpočetka i završetka putovanja, radi čega putnik nema pravo naprigovor-reklamaciju zbog večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta, ulaska usobu u kasnim večernjim časovima, napuštanja hotela u ranim jutarnjim časovimai slično.
Za avio aranžmane ugovoreno vreme početka putovanja je sastanak putnika naaerodromu koji je najmanje 2 časa ranije u odnosu na prvo objavljeno vremepoletanja od strane avio-kompanije. U slučaju pomeranja navedenog vremenapoletanja aviona organizator ne snosi nikakvu odgovornost, već se primenjujunacionalni i međunarodni propisi iz oblasti avio-saobraćaja. Po pravilu odlazak– dolazak, poletanje-sletanje aviona kod čarter letova je u kasnim večernjimili ranim jutarnjim časovima i ako je npr. obezbeđen ugovoreni početni ilizavršni obrok u vidu tzv. “hladnog obroka” van ili u smeštajnom objektu, smatrase da je program putovanja u celosti izvršen.
Usluge turističkog vodiča, turističkog pratioca, lokalnog turističkog vodiča iturističkog animatora ili lokalnog predstavnika organizatora predviđeneprogramom putovanja ne podrazumeva celodnevno i kontinuirano prisustvo.Instrukcije i uputstva turističkog vodiča, turističkog pratioca ilipredstavnika organizatora (posebno u vezi sa vremenom polazaka, prevozom,smeštajem, zakonskim i drugim propisima i dr.) obavezuju putnika anepridržavanje pomenutih instrukcija predstavlja povredu ovih opštih uslova isve eventualne posledice i štetu u takvom slučaju snosi putnik u celosti.
Usmene i bilo koje druge vrste informacija, koje se razlikuju od onih koje susadržane u pisanom programu putovanja ili posebnom pisanom ugovoru, neobavezuju organizatora i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ilireklamacije putnika.

6. PROMENA CENE I PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ:
Organizator može zahtevati povećanje ugovorene cene najkasnije 15 dana prepočetka putovanja ako je nakon zaključenja ugovora došlo do promene u kursurazmene valute ili do promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenimslučajevima. Za povećanje objavljene cene do 10 % nije potrebna saglasnostputnika. Ako povećanje ukupno ugovorene cene prelazi 10%, putnik može putempisanog otkaza raskinuti ugovor bez obaveze naknade štete, ali najkasnije uroku od 48 h od dostavljanja pisanog obaveštenja o povećanju cene, u komslučaju ima pravo na povraćaj onoga što je platio organizatoru. Ako unaznačenom roku, putnik pisanim putem ne obavesti organzatora da odustaje odugovora, smatra se da je saglasan sa novom cenom. Naknadna sniženja cenaaranžmana ne mogu se odnositi na već zaključene ugovore i ne mogu biti osnovbilo kakvog prigovora–reklamacije putnika prema organizatoru.

7. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA:
 Smeštajni objekti i smeštajne jedinice, prevozna sredstva i dr. uslugeopisani su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje u vremeobjavljivanja programa putovanja, različiti su i nisu uporedivi podestinacijama, pa ni u okviru iste destinacije. Ishrana, konfor i kvalitetusluge zavise prevashodno od cene aranžmana, izabrane destinacije i kategorizacijeodređene po lokalnim-nacionalnim propisima i van nadzora i uticaja suorganizatora. Sve usluge navedene u programu putovanja podrazumevajustandardene usluge (prosečne standarde kvaliteta, uobičajene i specifične zaodređene destinacije i mesta), te ako putnik nije dodatno ugovorio posebneusluge nema osnova za podnošenje prigovora-reklamacije organizatoru.

8. SMEŠTAJ, ISHRANA I PREVOZ :
 Ukoliko putnik nije izričito ugovorio smeštaj posebnih odlika, prihvatićebilo koju službeno registrovanu smeštajnu jedinicu u smeštajnom objektuopisanom u programu putovanja, bez obzira na osobenosti putnika, lokaciju ipoložaj objekta, spratnost, blizinu buke, parkinga i dr. uslove. Ugovorenismeštaj može se bez saglasnosti putnika zameniti smeštajem u objektu iste iliviše kategorije u ugovorenom mestu smeštaja, a na teret organizatora, a smeštaju objekte niže kategorije može se izvršiti uz saglasnost putnika i povraćajaputniku razlike u ceni srazmerno smanjenoj kategoriji smeštajnog objekta.
Putnik preuzima obavezu upoznavanja i poštovanja pravila ponašanja u smeštajnomobjektu a naročito na: deponovanje i čuvanje novca, dragocenosti i vrednihstvari, unos hrane i pića u sobe, poštovanje reda, smeštaja i napuštanja sobe uodređeno vreme, broj osoba u sobi i dr. Ako drugačije nije ugovoreno, smeštajputnika u objekat je najranije posle 16,00 h na dan početka korišćenja usluge,a napuštanje objekta najkasnije do 09,00 h na dan završetka korišćenja usluge.
Trokrevetne i četvorokrevetne smeštajne jedinice (sobe, studiji, apartmani isl.) su po pravilu na bazi standardne dvokrevetne sobe sa jednim, odnosno dvapomoćna ležaja, koji su po pravilu drvene ili metalne konstrukcije narasklapanje i koji bitno pogoršavaju kvalitet smeštaja, ako drugačije nijeugovoreno.
Funkcionisanje klima uređaja u smeštajnim objektima različit je podestinacijama i objektima i ne podrazumeva neprekidan rad iste 24 časa.

Organizator ne odgovara za štetu nastalu zbog nepoštovanja zakonskih propisa,propisanih pravila i običaja utvrđenih od strane prevoznika i hotelijera.
Osim kod namere i grube neodgovornosti organizator nema nikakvu odgovornost zapredmete, koji se obično ne nose sa sobom, izuzev kada je preuzeo predmete načuvanje. Zato se putnicima ne preporučuje, da na putovanja nose sa sobom vrednepredmete a u suprotnom, putniku se preporučuje da iste preda uredno na čuvanje.
Raznovrsnost, kvalitet hrane i servisa ishrane, zavisi pretežno od visine cenearanžmana, kategorije objekta, destinacije i lokalnih običaja bez obzira da lije usluživanje po principu švedskog stola ili menija. Usluga ALL INCLUSIVE iliALL INC. LIGHT i bilo koja druga usluga podrazumeva usluge po internimhotelskim pravilima i ne mora biti identična ni u okviru iste kategorije naistoj destinaciji. Doručak, ako drugačije nije naznačeno u programu putovanja,podrazumeva kontinentalni doručak.
Navedena pravila i standardi za smeštaj i ishranu putnika, analogno će seprimenjivati i na transfer i prevoz putnika, kao i propisi, principi i pravilaodređenih od strane prevoznika (npr. prevoz u bilo kom prevoznom sredstvu nepodrazumeva numerisana sedišta, niti uključen obrok i piće tokom putovanja,izuzev ako je to posebno ugovoreno itd.).
Neusklađenost ličnih podataka datih organizatoru sa podacima u pasošu putnika(imena putnika i dr.) mogu imati za posledicu ispisivanje nove avionske karte,uz troškove ili čak proglašenje karte neregularnom za šta posledice snosiputnik. Putnik je odgovoran za svoju avionsku kartu od trenutka kada mu seuruči na aerodromu ili u agenciji. Ne postoji mogućnost izdavanja duplikataavionske karte, kao ni bording karte. Putnik u celosti snosi posledice njihovoggubitka ili nestanka tokom putovanja.
Prevoz autobusom i autobuski transferi obavljaju se standardnim turističkimautobusima prema propisima i kriterijumima koji važe u zemlji u kojoj jeregistrovan autobuski prevoznik koga angažuje organizator putovanja.
Prevoz putnika železničkim, morskim, rečnim ili jezerskim prevoznim sredstvimaobavlja se i direktna odgovornost ovih prevoznika je određena u skladu sapropisima kojima se regulišu pomenute vrste saobraćaja.

9. PUTNE ISPRAVE, ZDRAVSTVENI I ZAKONSKI PROPISI:
 Svi uslovi objavljeni u programu putovanja odnose se isključivo nadržavljane sa putnom ispravom R. Srbije. Organizator ne snosi odgovornost inije dužan upoznati putnike državljane drugih država na uslove (vizne,carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, većje obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i daputnik sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno. Putnik zaputovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja jošnajmanje 6 meseci od dana završetka putovanja i u roku dostaviti organizatoruispravne i kompletne potrebne podatke i dokumenta za dobijanje vize, ukolikoistu pribavlja organizator. Službenik agencije organizatora, niti posrednikanije ovlašćen da utvrdjuje validnost putnih i drugih isprava i dokumenata. Kadaorganizator posreduje u postupku podnošenja dokumentacije isti ne garantujedobijanje vize, niti dobijanje vize u roku i ne snosi nikakvu odgovornost zaneispravnost putnog i drugih dokumenta ili ako pogranične vlasti iliimigracione službe ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putniku. Ukolikoputnik za vreme putovanja izgubi putne isprave ili mu budu ukradene, dužan je osvom trošku blagovremeno obezbediti nove i snositi sve eventualne štetneposledice po tom osnovu.
Putnik je dužan ugovoriti posebne usluge vezano za njegovo zdravstveno stanje,kao npr.specifična ishrana, karakteristike smeštaja itd. zbog hronične bolesti,alergije, invaliditet idr.jer u protivnom organizator ne preuzima nikakvuposebnu obavezu, odgovornost ni štetu po tom osnovu. Za putovanja u zemlje, ukojima važe posebna pravila koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavkuodređenih dokumenata, obaveza je putnika da obavi potrebne vakcinacije iobezbedi odgovarajuće potvrde o tome i da u slučaju eventualnih posledica samsnosi odgovornost za štetu.
Putnik je dužan striktno poštovati carinske, devizne i dr. propise R. Srbije,tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u slučaju nemogućnosti nastavkaputovanja, odnosno boravka i svega drugog, sve posledice i troškove snosi samputnik.
Ukoliko se putovanje ne može realizovati zbog propusta putnika vezano zaodredbe ove tačke, primenuju se odredbe tačke 10. ovih uslova.

10. OTKAZ I PROMENA PROGRAMA PUTOVANJA OD STRANE ORGANIZATORA:
Organizator može odustati od ugovora potpuno ili delimično, u slučajunastupanja vanrednih okolnosti koje, da su postojale u vreme objavljivanjaprograma, bile opravdan razlog organizatoru da program ne objavljuje i ugovorene zaključuje, u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika i drugihobjektivnih okolnosti, o čemu je dužan obavestiti putnike najkasnije 5 dana prepredviđenog početka putovanja, uz obavezu da putniku izvrši povraćaj uplaćenihsredstava u celosti najkasnije u roku od 8 dana od dana otkaza. Ukoliko uprogramu putovanja nije posebno navedeno, da bi se putovanje realizovalo,najmanji broj prijavljenih putnika treba da bude: za putovanje autobusom 30putnika, za putovanje na redovnim avio linijama u Evropi 20 putnika, zaputovanje na interkontinentalnim avio linijama 15 putnika, za putovanje naposebno ugovorenim avio-čarter linijama a vozovima ili hidrogliserima najmanje80% popunjenosti kapaciteta.
U slučaju potpunog odustanka od ugovora organizator će nastojati da putnikuponudi alternativni program putovanja za istu ili drugu destinaciju, kojiputnik pisanim putem u roku od 24 časa prihvata ili odbija. U slučajuprihvatanja novog ugovora putnik se odriče bilo kakvih potraživanja po bilo kompravnom osnovu prema organizatoru po osnovu prvobitno zaključenog ugovora.Organizator pre početka i za vreme putovanja, o čemu je dužan bez odlaganja nanajpogodniji način obavestiti putnika, zadržava pravo promene dana ili sataputovanja, kao i pravo promene maršute putovanja i neophodne izmene programaputovanja ukoliko se promene uslovi za putovanje (promenjen red letenja,prinudno sletanje, kvar prevoznog sredstva, gužva na granicama ili usaobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, promene uviznom režimu, bezbedonosna situacija, elementarne nepogode ili druge vanrednei objektivne okolnosti i više sile) bez obaveze isplate štete ili bilo kakvedruge naknade putniku. U navedenim slučajevima organizator sam snosi eventualnedodatne troškove izmene programa putovanja. Ukoliko se započeto putovanje izopravdanih razloga prekine, organizator ima pravo na naknadu za stvarno izvršeneusluge.
Organizator se oslobadja ispunjenja Ugovora onda, ako putnik u okviru grupnogputovanja ometa sprovodjenje putovanja usled grubog i nedoličnog ponašanja, bezobzira na izrečenu opomenu. U tom slučaju putnik ima obavezu, ukoliko je kriv,da organizatoru nadoknati pričinjenu štetu.

11. ODUSTAJANJE PUTNIKA OD PUTOVANJA:
Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno izvestitiorganizatora. Datum pismenog otkaza predstavlja osnov za obračun naknade kojapripada organizatoru, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cenu putovanja,i to:
 10 % ako se putovanje otkaže do 30 pre početka putovanja ili u tokuputovanja,
 20 % ako se otkaže 29 do 20 dana pre početka putovanja ili u tokuputovanja,
 40 % ako se otkaže 19 do 15 dana pre početka putovanja ili u tokuputovanja,
 80 % ako se otkaže 14 do 10 dana pre početka putovanja ili u tokuputovanja,
 90 % ako se otkaže 9 do 6 dana pre početka putovanja ili u tokuputovanja,
 100 % ako se otkaže 5 do 0 dana pre početka putovanja ili u tokuputovanja.
Promena ugovorenog mesta i datuma putovanja, smeštajnog objekta, smeštajnejedinice, nedobijanje vize i sl., smatra se odustajanjem putnika od putovanja.Putnik je u obavezi organizatoru naknaditi samo stvarne, odnosno učinjenetroškove, ukoliko je do otkaza došlo zbog: iznenadne bolesti putnika, bračnogdruga, deteta, roditelja, brata ili sestre putnika, smrti putnika, bračnogdruga, deteta, roditelja, brata ili sestre putnika, odnosno poziva za vojnuvežbu putnika ili elementarne nepogode zvanično proglašene. Za navedeneslučajeve putnik je obavezan dostaviti organizatoru dokaz kojim se ostvarujuprava iz zdravstvenog osiguranja po osnovu privremene sprečenosti za rad (potvrdu izabranog lekara iz oblasti opšte medicine, odnosno otpusnu listu stacionarnezdravstvene ustanove), odnosno umrlicu, odnosno poziv za vojnu vežbu. Ne moguse smatrati opravdanim razlozima za otkaz ili prekid putovanja slučajevilokalnih terorističkih napada, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti,elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl., za koje nije proglašeno vanrednostanje od strane nadležnih državnih organa zemlje putovanja. Organizator, uslučaju da putnik koji je odustao, obezbedi odgovarajuću zamenu ili pak zamenuizvrši sam organizator, dužan je putniku izvršiti povraćaj uplaćenih sredstavau ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i učinjenih troškova.
Iznenadna bolest podrazumeva od strane ovlašćenog lekara utvrđeno iznenadno ineočekivano oboljenje, odnosno infektivnu bolest ili organski poremećaj, kojinastane posle zaključenja ugovora o putovanju i nije u vezi sa, niti jeposledica nekog prethodnog zdravstvenog stanja, a takve je prirode da zahtevalečenje, boravak u bolnici (hospitalizaciju) i onemogućava početak ugovorenogputovanja.
U slučaju odustanka a od putovanja koje je pokriveno polisom osiguranja, putniksvoje pravo ostvaruje direktno od strane osiguravača.
Kod odustanka od ugovora, putniku se ne vraća iznos plaćen organizatoru zaposredovanju u dobijanju viza.


12.PRTLJAG :
Prevoz prtljaga do određene težine koju određuje avio prevoznik, je besplatan.Višak prtljaga putnik plaća prema važećim cenama avio-prevoznika. Transportspecijalnog prtljaga od ciljnog aerodroma do hotela i nazad je isključivo stvarsamih turista. Preporučuje se da se zlato, vredne stvari, tehnički instrumentii medikamenti nose isključivo u ručnom prtljagu.
Kod prevoza autobusom putnik može poneti 2 komada prtljaga. Deca do dve godinenemaju pravo na besplatan prtljag. Putnik je dužan voditi brigu o svojimstvarima unetim u prevozno sredstvo, o davanju, odnosno preuzimanju prtljagapredatog prevozniku, odnosno unetom u smeštajni objekat. Sva svoja prava ponavedenom, putnik ostvaruje direktno od prevoznika, pružaoca usluge smeštajaili osiguranja a prema važećim međunarodnim i, domaćim propisima.

 

 


13. OSIGURANJE I GRANACIJA PUTOVANJA:
 Organizator je dužan informisati putnika o mogućnosti obezbeđenja polisazdravstvenog osiguranja tokom boravka u inostranstvu, kao i paketa putnogosiguranja (osiguranje prtljaga, osiguranje od posledica nesrećnog slučaja,iosiguranje od otkaza putovanja i dr.) za putovanja u inostranstvu i u R.Srbiji. Preporučije se putniku da obezbedi polise za navedeni paket putnogosiguranja.
Potpisivanjem ugovora putnik potvrđuje da mu je ponuđen paket putnogosiguranja.
Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje koje putnikposebno plaća uz zahtev za izdavanje ulazne vize.

 

U skladu sa Zakonom o turizmu organizator poseduje polisu osiguranja ododgovornosti turističkih agencija za slučaj insolventnosti i odgovornosti zaslučaj štete nanete putniku, polisa br. 30000001182 , sklopljene sa Milenijumosiguranjem, dana 25.01.2017. sa rokom važenja do 25.01.2018. ,iscrpljujućaosigurana suma iznosi 300.000 eura i predstavlja maksimalnu obavezuosiguravača. Plaćanje naknade iz osiguranja vrši će se po srednjem kursunarodne banke Srbije.Osiguranjem se obezbedjuje: U slučaju insolventnosti:troškove nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u zemlji iinostranstvu, u mesto polaska , potraživanja uplaćenih sredstava putnika poosnovu ugovora o turističkom putovanju, koje organizator putovanja nijerealizovao, potraživanje uplaćenih sredstava putnika, u slučaju otkazaputovanja od strane putnika, u skladu sa opštim uslovima putovanja,potraživanja razlike izmedju ugovorene cene putovanja i cene putovanja sniženesrazmerno ne izvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga usluga obuhvaćenihprogramom putovanja. U slučaju štete nanete putniku: Potraživanje uplaćenihsredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju, koje osiguraniknije realizovao, potraživanje razlike izmedju ugovorene cene putovanja i ceneputovanja snižene srazmerno ne izvršenju ili nepotpunom izvršenju uslugaobuhvaćenih programom putovanja. U slučaju privremene nelikvidnosti,likvidacije ili stečaja organizatora, putnici zatečeni na putovanju trebaju nanajbrži način kontaktirati osiguravača „MILENIJUM OSIGURANJE” iz Beograda,ul.Bulevar Mihajla Pupina br.10L, 11000 Beograd, na tel. 011/7152300, fax 011/7152329,e-mail: mios@milenijum-osiguranje.rs. Potrebno je da putnik navede brojugovora i mesto putovanja, imena putnika, adresu ili broj telefona preko kojihih osiguravač može kontaktirati.

 

14.PRIGOVOR I REKLAMACIJA PUTNIKA I RESAVANJE SPOROVA:
-Putnik je obavezan bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopštitilokalnom redstavniku organizatora, a ako ovaj nije dostupan, ili neposrednompružaocu usluge (npr. prevozniku, hotelijeru i dr.),ili direktno organizatoru isarađivati u dobroj nameri da se otklone uzroci prigovora i prihvatiti ponuđenorešenje koje odgovara ugovorenoj usluzi.
-Ako uzrok prigovora nije otklonjen na licu mesta, putnik sa predstavnikomorganizatora ili izvršiocem usluga o tome sastavlja pisanu potvrdu u dva primerkakoju obojica potpisuju. Putnik zadržava jedan primerak ove potvrde. Ako jeuzrok prigovora otklonjen na licu mesta, putnik je obavezan potpisati potvrdu oistom, a u suprotnom činjenica da je nastavio korišćenje ponuđenog rešenjasmatra se da je program putovanja u celosti izvršen.
-Ukoliko nedostaci nisu otklonjeni na licu mesta, putnik je obavezanda u rokuod 8 dana nakon ugovorenog dana završetka putovanja, isključivo organizatoru,dostavi osnovan i dokumentovan prigovor (potvrdu o prigovoru na licu mesta,,račune o plaćenim troškovima, zahtev po vrstama neizvršenih usluga činjeničnokonkretizovan i kvantifikovan u odnosu na svakog putnika ponaosob i drugedokaze) i zahtevati povraćaj razlike u ceni. Svaki putnik potpisnik ugovora usvoje ime i u ime lica iz ugovora ili lica sa urednim punomoćjem za zastupanje,reklamaciju podnosi pojedinačno, jer organizator neće razmatrati grupnereklamacije,
-Organizator je dužan uzeti u postupak samo blagovremene, obrazložene idokumentovane prigovore, a kojima se uzrok nije mogao otkloniti u tokuputovanja na licu mesta,
-Organizator je dužan dostaviti putniku pisani odgovor na prigovor u rokuod 8dana od dana prijema. U slučaju da , odnosno u roku od 15 dana putniku isplatirazliku u ceni, sve od dana prijema uredne reklamacije.
Ukoliko reklamacija nije kompletna i istu treba urediti, organizator ćedostaviti putniku odgovor da istu u ostavljenom roku uredi pod pretnjompropuštanja.
Organizator će u skladu sa dobrim poslovnim običajima a u zakonskom rokuodgovoriti putniku i po reklamacijama koje su neblagovremene, neosnovane ilineuredne.
-Sniženje cene po reklamaciji putnika može dostići samo iznos reklamiranog aneizvršenog dela usluge, ne može obuhvatiti već iskorisćene usluge, nitidostići iznos celokupne cene programa putovanja Visina naknade, koja seisplaćuje po osnovanom i blagovremenom prigovoru, srazmerna je stepenuneizvršene, odnosno delimično izvršene usluge. Ukoliko putnik prihvati isplatunaknade na ime srazmernog sniženja cene, ili koji drugi vid naknade,podrazumeva se da je saglasan sa predlogom organizatora za mirno rešenje spora,te se na taj način odrekao svih daljih potraživanja prema organizatoru u vezispornog odnosa, bez obzira na činjenicu da li je o tome potpisao pismenupotvrdu o izvršenoj refundaciji sa klauzulom o konačnom razrešenju medjusobnihspornih odnosa. Smatraće se da je povraćaj razlike u ceni putniku izvršen ipostignut dogovor sa putnikom u skladu sa zakonom i ovim opštim uslovima, kadaje organizator putniku ponudio realnu razliku u ceni za neadekvatno pruženeusluge, u skladu sa cenovnikom neposrednog pružaoca usluga koji je važio na danzaključenja ugovora o putovanju, i drugim raspoloživim dokazima, te da jeorganizator postupio u skladu sa pozitivnim propisima.
Svaki zahtev putnika za iniciranje postupka pred nadležnim organima pre istekaroka zarešavanje prigovora smatraće se preuranjenim kao i obaveštavanje javnihglasila i medija povredom ugovora i ovih opštih uslova. Putnik i organizatorugovaraju nadležnost suda prema sedistu organizatora za rešavanje međusobnihsporova.

15. INDIVIDUALNA PUTOVANJA »NA UPIT I POJEDINAČNE USLUGE«:
Za individualne »rezervacijena upit« putnik polaže na ime troškova rezervacijedepozit koji ne može biti manji od 15 EUR u dinarskoj protivvrednosti. Ukolikorezervacija bude prihvaćena od strane putnika, depozit se uračunava u cenuaranžmana. Ukoliko rezervaciju organizator ne potvdi u ugovorenom roku, depozitse u celosti vraća putniku. Ako putnik ne prihvati ponuđenu ili potvrđenurezervaciju, a koja je u celosti u skladu sa zahtevima putnika, iznos depozitazadržava organizator u celosti.
Organizator, osim zbog grube nepažnje i nemara,ne odgovara za nedostatke,materijalna i telesna oštećenja kod individualnih turističkih usluga po zahtevuputnika, za koje jeonsamo posrednik, pod uslovim da su te usluge u rezervacijinaznačene kao usluge neposrednih pružaoca usluga (npr. pojedinačna uslugasmeštaja, prevoza, ulaznice za sportske manifestacije, izlete, rent-a car idr.)

 


16. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PUTNIKA:
 Lični podaci putnika, koje isti daje dobrovoljno, predstavljaju poslovnutajnu organizatora. Putnik je saglasan da lične podatke organizator možekoristiti za realizaciju ugovorenog programa putovanja, pri čemu se ne mogusaopštavati adrese, mesto, vreme i cena putovanja i imena saputnika drugimlicima, osim licima određenim posebnim propisima.

17. OBAVEZNOST PRIMENE: Organizator može programom putovanja ili posebnimopštim uslovima poredvideti povoljnije odredbe za putnika u odnosu na ove uslove,a u izuzetnim slučajevima (povodom održavanja sportskih, kongresnih i sličnihmeđunarodnih manifestacija i posebnim vidovima turizma – đački, lov i ribolov,ekstremni sportovi i dr.) predvideti i nepovoljnije uslove za putnika u pogledurokova i visine naknade kod odustajanja putnika od putovanja i iznosa i rokovaplaćanja i sl. U slučaju pokretanja sudskog spora, nadležan je sud premasedištu organizatora.

Ovi opšti uslovi važe od 25.01.2017. god. kojim danom prestaju da važe opštiuslovi objavljeni 01.06.2016.god.

 


“INTER LIPA TURS“ d.o.o. – ĆIĆEVAC

 

                                                                                            direktor,  Miloš Milojević